Pil ikon

SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

Over 30 års erfaring

★★★★★

Fantastisk support

trustpilot logo
Leif Pedersen
via Trustpilot

★★★★★

stor kvalitet og professionaliltet

trustpilot logo
Vangen Auto
via Trustpilot

★★★★★

Hurtig og god support

trustpilot logo
Morten Plith
via Trustpilot

SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

1. BROCHURER M.M.

1.1 Evt. Fejl og mangler I llustrationer, mål, vægte, ydelser og lignende indeholdt i kataloger, brochurer m.v. er ikke en del af aftalen.

2. AFTALE INDGÅELSE

2.1 En aftale eller en ordre er først bindende for B. A. MASKINSERVICE ApS, når der foreligger en skriftlig aftale eller en ordrebekræftelse fra B. A. MASKINSERVICE ApS.

3.LEVERING, FORSENDELSE OG EMBALLERING

3.1 Med mindre forsendelsesmåden/levering er aftalt, vælges denne af B. A. MASKINSERVICE ApS.

3.2 Forsendelse sker for købers regning og risiko, såfremt ikke andet er aftalt.

4. TILBUD OG PRISER

4.1 Med mindre andet udtrykkeligt anføres, er tilbud bindende for B. A. MASKINSERVICE ApS.

4.2 For alle tilbud følges tilbuddets ordlyd og B. A. MASKINSERVICE ​ApS forbeholder sig ret til mellemsalg, indtil købers accept foreligger.

4.3 Priser oplyst i tilbud og ordrebekræftelser er de på tilbudsdagen gældende, og B. A. MASKINSERVICE ​ApS forbeholder sig at fakturere på basis af de på leveringstidspunktet gældende priser.

4.4 Køber er forpligtet til at acceptere ændringer i priser, der kan henføres til ændringer i offentlige afgifter, uanset om disse ændringer direkte eller indirekte kan henføres til det bestilte produkt.

4.5 Alle priser er ex. moms og ab lager B. A. MASKINSERVICE ​ApS.

5.BETALING OG RENTER

5.1 Betaling sker netto kontant ved levering, såfremt andet ikke er aftalt.

5.2 B. A. MASKINSERVICE ApS forbeholder sig ret til at fremsende produkter pr. efterkrav.

5.3 Køber er ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse som sikkerhed for eventuelle modkrav, ligesom køber ikke er berettiget til at foretage modregning med krav, der ikke er anerkendt af B. A. MASKINSERVICE ApS.

5.4 Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, debiteres renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

5.5 I det omfang dansk lov tillader dette, forbliver leverede produkter B. A. MASKINSERVICE ApS’s ejendom, indtil hele beløbet er betalt.

6. FORSINKELSE OG FORCE MAJEURE

6.1 B. A. MASKINSERVICE ​ApS er uden ansvar for forsinkelse eller leveringshindring, der skyldes krig, blokade, strejke, lockout, transport-uheld, ildsvåde, oversvømmelse, ekstraordinære vejrforhold, import- eller eksportrestriktioner, forsyningsvanskeligheder eller andre hændelser, der forsinker, umuliggør eller vanskeliggør leverancen af årsager, der er uden for B. A. MASKINSERVICE ​ApS’s kontrol.

6.2 B. A. MASKINSERVICE ​ApS’s påberåbelse af force majeure i henhold til pkt. 6.1 berettiger ikke køber til at annullere den placerede ordre.

6.3 Uanset om en forsinkelse falder ind under pkt. 6.1, kan der ikke gøres erstatningskrav gældende over for B. A. MASKINSERVICE ​ApS, idet køber udelukkende skal være berettiget til at hæve købet i henhold til dansk rets almindelige regler herom, og kun såfremt der ikke foreligger force majeure.

7.PRODUKTER TIL REPARATION

7.1 Produkter, der indsendes med henblik på reparation, skal leveres fragtfrit til B. A. MASKINSERVICE ​ApS Efter reparation afleveres produkterne ab B. A. MASKINSERVICE ​ApS.

7.2 Såfremt der ønskes afgivet et tilbud på reparation, vil der blive beregnet et gebyr herfor. Gennemføres reparationen, vil gebyret blive modregnet i reparationsprisen.

8.RETURRET & ANNULLERING

8.1 Bestilte eller leverede varer kan ikke afbestilles eller returneres af køber, med mindre dette konkret accepteres af B. A. MASKINSERVICE ​ApS. Sådan accept vil i relation til allerede leverede varer være betinget af, at der i købsprisen modregnes et returneringsgebyr på 20%. Varer, der er hjemkøbt eller fremstillet specielt til køber, tages dog aldrig retur.

8.2 Accept af ordreannullering i henhold til pkt. 8.1 vil altid være betinget af leverandørens godkendelse.

9. MANGLER VED DET LEVEREDE

9.1 Såfremt der konstateres mangler ved et leveret produkt, er B. A. MASKINSERVICE ​ApS berettiget til at foretage omlevering eller reparation.

9.2 Såfremt køber konstaterer mangler ved et leveret produkt, skal køber straks underrette B. A. MASKINSERVICE ​ApS herom. Mangelfulde dele eller det mangelfulde produkt skal afleveres hos B. A. MASKINSERVICE ​ApS såfremt B. A. MASKINSERVICE ​ApS bestemmer dette.

9.3 Såfremt B. A. MASKINSERVICE ​ApS ikke tilbyder reparation eller omlevering, kan køber hæve købet eller kræve et forholdsmæssigt afslag i prisen, hvis dansk rets almindelige regler begrunder dette. Yderligere mangelsbeføjelser, såsom ret til erstatning for indirekte tab og følgeskader gives ikke.

9.4 Købers mangelsbeføjelser i henhold til ovenstående bortfalder på det tidspunkt, hvor B. A. MASKINSERVICE ​ApS’s leverandør forpligtelser bortfalder, dog senest et år efter fakturering, med mindre andet er aftalt.

10. PRODUKTANSVAR

10.1 Med mindre andet følger af ufravigelige bestemmelser er B. A. MASKINSERVICE ​ApS produktansvar begrænset som anført i pkt. 11.2-3.

10.2 B. A. MASKINSERVICE ​ApS er kun ansvarlig for skade, som det solgte produkt påfører personer eller ting, såfremt skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af B. A. MASKINSERVICE ​ApS. B. A. MASKINSERVICE ​ApS er dog aldrig ansvarlig for skader på produkter, hvori det solgte indgår, ligesom B. A. MASKINSERVICE ​ApS ikke er ansvarlig for tingsskade som indtræder, medens det solgte er i købers besiddelse.

10.3 B. A. MASKINSERVICE ​ApS’s produktansvar kan i intet tilfælde overstige det leveredes pris, og B. A. MASKINSERVICE ​ApS kan ikke gøres ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.

10.4 I det omfang tredjemand gør produktansvar gældende og denne tredjemand eller køber forbeholder sig at inddrage B. A. MASKINSERVICE ​ApS eller B. A. MASKINSERVICE ​ApS’s leverandører, skal køber straks underrette B. A. MASKINSERVICE ​ApS herom.

10.5 I den udstrækning B. A. MASKINSERVICE ​ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde B. A. MASKINSERVICE ​ApS skadesløs i samme omfang, som B. A. MASKINSERVICE ​ApS ansvar er begrænset i henhold til pkt. 10.2 og 10.3. Såfremt tredjemand inddrager B. A. MASKINSERVICE ​ApS i en produktansvarssag ved de almindelig domstole, accepterer køber at lade sig medsagsøge eller adcitere ved samme domstol.​

11. TVISTER

11.1 Tvister mellem B. A. MASKINSERVICE ​ApS og køber indbringes for Sø- og Handelsretten i København, jf. dog pkt. 11.2-3.

11.2 Uanset pkt. 11.1 behandles sager om leverancer til opførelse eller ombygning af fast ejendom i Danmark ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf. pkt. 10.3.

11.3 Uanset pkt. 11.1 og 11.2 skal B. A. MASKINSERVICE ​ApS være berettiget til at anlægge sager om inddrivelse af udestående beløb ved de ordinære domstole.

12. GARANTI

12.1 På alle nye varer/maskiner ydes 1 års garanti, med mindre andet er aftalt med B. A. MASKINSERVICE ​ApS.

12.2 På alt service arbejde ydes 3 måneders garanti. Garantien dækker alene timeløn.

12.3 På alle nye reservedele ydes 1 års garanti. På alle reservedele, der er del af et ombytningssystem, ydes 3 måneders garanti.

12.4 På alle brugte maskiner ydes garanti iht. til aftale mellem kunden og B. A. MASKINSERVICE ​ApS, eller som anført i et evt. tilbud/ordrebekræftelse, dog typisk 3 mdr. fra faktura dato.

12.5 I forbindelse med reparation er reservedele, hjælpe materialer, arbejdsløn og kørsel dækket af garantien.

Indhent et tilbud